Algemene voorwaarden MEIJ Legal & Mediation

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of gewijzigde c.q. aanvullende opdracht, die aan Meij Legal & Mediation wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere (rechts-) persoon die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Meij Legal & Mediation is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Meij Legal & Mediation in die situatie de opdrachtnemer. Meij Legal & Mediation heeft de bevoegdheid om namens de opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. Meij Legal & Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Meij Legal & Mediation verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten.

De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals bijv. mobiele telefoon, e-mail, sms en internet.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken tarief c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief (mede gebaseerd op kennis en ervaring) van Meij Legal & Mediation, welk tarief jaarlijks kan worden verhoogd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Het tarief wordt vermeerderd met BTW. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en gemaakte reiskosten worden aan de opdrachtgever doorbelast.

Meij Legal & Mediation is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot aan het eind van de zaak verrekend zal worden. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Meij Legal & Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.

In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.

Meij Legal & Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten. Iedere aansprakelijkheid van Meij Legal & Mediation is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 10.000,–.

De opdrachtgever vrijwaart Meij Legal & Mediation tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, mits ook de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat terzake door de verzekeraar wordt uitbetaald. Mocht de derde desondanks Meij Legal & Mediation voor eventuele meerdere schade aanspreken dan vrijwaart opdrachtgever Meij Legal & Mediation daarvoor.

Een vordering tot schadevergoeding op Meij Legal & Mediation vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voorzover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.

Zowel de opdrachtgever als Meij Legal & Mediation is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Meij Legal & Mediation heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Op de rechtsverhouding tussen Meij Legal & Mediation en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen middels mediation of, wanneer het mediation betreft, conform de SKM-Klachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland. Indien het niet mogelijk is een geschil via die weg op te lossen is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.

Meij Legal & Mediation is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als Renske Meij Legal & Mediation onder nr. 62481681.