Mediation in Arbeidsconflicten

Volgens de Werkwijzer arbeidsconflicten van STECR (de branchevereniging van arbodiensten) hebben twee partijen binnen een organisatie een arbeidsconflict als ten minste één van beiden vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert.

Conflicten zijn onontkoombaar. Het klinkt misschien raar, maar conflicten zijn ook nodig om je als organisatie verder te ontwikkelen. Conflicten kunnen constructief, prikkelend, energie gevend en creativiteit stimulerend zijn. Ze kunnen de motor zijn voor groei en ontwikkeling. Belangrijk is vooral de manier waarop met conflicten wordt omgegaan. Wat niet werkt is een verschil van mening verdoezelen. Wat wel werkt is een verschil van mening herkennen, erkennen en vervolgens op een constructieve manier ermee omgaan.

Conflicten zijn er in allerlei soorten en maten: problemen in samenwerking, disfunctioneren, ontslagzaken, ongewenste omgangsvormen, problemen rondom re-integratie bij ziekte, onenigheid tussen verschillende afdelingen etc.

Zo’n 25% van alle ziekmeldingen zijn terug te voeren op een arbeidsconflict.

Soms lukt het niet om het conflict met elkaar op te lossen. Alsdan kan ik als mediator in beeld komen en ervoor zorgen dat partijen alsnog op een goede manier met elkaar in gesprek kunnen gaan en gezamenlijk kunnen zoeken naar een oplossing.

De uitkomst van een mediation kan zijn dat de lucht geklaard wordt, partijen meer begrip voor elkaar hebben gekregen en samen goede werkafspraken voor de toekomst maken. Maar ook kan de mediation uitmonden in een zogenaamde exit-mediation, waarbij op een respectvolle manier toegewerkt wordt naar een voor beide partijen acceptabel afscheid.

Het slagingspercentage in mediations ligt rond de 75%. Gemiddeld genomen zijn zo’n drie sessies van twee uur nodig.